پرسشنامه حل مسئله (PSI)

1000 تومان
بازدید کننده گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید.

توضیحات

عنوان انگليسي The Problem Solving Inventory
عنوان فارسي پرسشنامه حل مسئله(PSI)
زبان اصلی  فارسی
کلید واژه ها حل مسئله – PSI
کاربرد ارزیابی سازگاری و پاسخ های رفتاری، شناختی و عاطفی برای حل مسئله
سازنده Heppner & Peterson هیپنر و پترسن
سال ساخت 1982
تعداد سوالات 35
زير مقياس اعتماد به حل مسائل، سبک گرایش-اجتناب، کنترل شخصی
نحوه اجرا مدادکاغذی، خودگزارشگر
نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دارد
رفرانس دارد
اعتبار درونی دارد
اعتبار بیرونی دارد
پایایی – اسپيرمن براون دارد
پایایی – كودريچاردسون دارد
پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون دارد
پایایی – القاي كرونباخ دارد
پایایی – فرم های موازي دارد
پایایی – دو نيمه كردن دارد