پرسشنامه خودكارآمدي در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري

3500 تومان
بازدید کننده گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید.

توضیحات

عنوان انگليسي clinical performance self-efficacy scale for nursing students
عنوان فارسي خودكارآمدي در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري
زبان اصلی
کلید واژه ها خودكارآمدي- عملكرد باليني- پرستاری- ابزار
کاربرد سنجش خودكارآمدي عملكرد باليني براي دانشجويان پرستاري
سازنده فاطمه چراغي
سال ساخت 1388
تعداد سوالات 37
زير مقياس 1.بررسي بيمار 2.تشخيص پرستاري و برنامه ريزي 3.اجراي برنامه مراقبتي 4.ارزشيابي برنامه مراقبتي
نحوه اجرا قلم و كاغذي
نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دارد
رفرانس دارد
اعتبار درونی دارد
اعتبار بیرونی دارد
پایایی – اسپيرمن براون دارد
پایایی – كودريچاردسون دارد
پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون دارد
پایایی – القاي كرونباخ دارد
پایایی – فرم های موازي دارد
پایایی – دو نيمه كردن دارد